Inspektor
Gostyń
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Zespołu Finansów, Zaopatrzenia ,Łączności i Informatyki
Zespołu Finansów, Zaopatrzenia ,Łączności i Informatyki

Warunki pracy

praca 8 godzin, system jednozmianowy,pomieszczenie biurowe, oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką mieszkaniową ( teczki, karty, )
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • Prowadzenie postępowań szkodowych w mieniu Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu
 • Prowadzenie czynności związanych z ubezpieczeniami policjantów i pracowników zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych
 • Rejestrowanie nowo przyjętych do pracy i służby do ubezpiecznienia społecznego i zdrowotnego
 • Wystawianie zaświadczeń związanych z ubezpieczeniami w ZUS
 • W razie nieobecności technika Zespołu FZŁiI przejecie jego obowiązków i nazdorowanie i kierowanie pracą pracowników pozaetetowych
 • Zastępowanie pod nieobecność starszej księgowej
 • Wykonywanie czynności wynikających z poleceń przełożonychy i specyfiki pracy podległej komórki organizacyjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie finanse, rachunkowość, administracja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe finanse, rachunkowość, administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Miesięczne wynagrodzenie wynosi ( mnożnik 1,250 kwoty bazowej ) tj.2396,18 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Inspektor

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna