Inspektor
Medyka
Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw w Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prezydialnych
w Komisariacie Policji w Medyce

Warunki pracy

praca biurowa, naturalne i sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą kancelaryjną komisariatu, w tym rejestrowanie korespondencji w odpowiednich rejestrach kancelaryjnych, doręczanie korespondencji i prowadzenie książki doręczeń komisariatu;
 • Otwieranie otrzymywanych przesyłek (za wyjątkiem oznaczonych klauzulą niejawności, adresowanych imiennie, oznaczonych zapisem "do rąk własnych" lub " w sekretariacie nie otwierać");
 • Przedkładanie korespondencji komendantowi komisariatu, celem dekretacji oraz przekazywanie zadekretowanej i zarejestrowanej korespondencji w dzienniku korespondencyjnym, podawczym lub w innym rejestrze pomocniczym za pokwitowaniem odbioru;
 • Obsługa elektronicznego rejestru przesyłek pocztowych wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej " E-POCZTA" w zakresie korespondencji wychodzącej z komisariatu, prowadzenie wykazów przesyłek;
 • Archiwizowanie dokumentacji i rejestrów kancelaryjnych komisariatu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • Wypisywanie w prowadzonych rejestrach sygnatur dla dokumentów archiwalnych, rozliczanie wszystkich pozycji spraw ostatecznie zakończonych w prowadzonych rejestrach kancelaryjnych;
 • Bieżące zapoznawanie policjantów komisariatu z aktami prawnymi, pismami i i instrukcjami, kompletowanie kart zapoznania z aktami prawnymi oraz kart zapoznania z korespondencją kierowaną do innych komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Przemyślu;;
 • Obsługa poczty elektronicznej, prowadzenie ewidencji urlopowej policjantów komisariatu, opracowywanie wykazu policjantów dojeżdżających do służby;
 • Prowadzenie ewidencji kluczy, referentek i szaf znajdujących się na stanie komisariatu , sporządzanie wykazu urlopów policjantów komisariatu;
 • Opracowywanie pism na potrzeby kierownictwa komisariatu, prowadzenie w razie potrzeby ewidencji pomocniczych;
 • Współpraca z sekretariatem ogólnym komendy oraz sekretariatami poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych w zakresie właściwego obiegu informacji i dokumentacji;
 • Zapewnienie właściwej ochrony dokumentów znajdujących się na stanie sekretariatu komisariatu
 • Wykonywanie dodatkowych zadań merytorycznie związanych z pracą na zajmowanym stanowisku w zakresie obsługi kancelaryjno - biurowej oraz zadań o charakterze doraźnym zapewniających niezakłócone funkcjonowanie komisariatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • znajomość ustawy o Policji, znajomość ustawy o Służbie Cywilnej, znajomość ustawy o Pracownikach Urzędów Państwowych, znajomość podstaw prawa administracyjnego;
 • znajomość Zarządzenia nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji;
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą kancelaryjną sekretariatu w jednostkach Policji
 • znajomość podstawowych pojęć prawnych, znajomość ustawy Kodeks Pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji o klauzuli POUFNE

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne,które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy
- praca pisemna
- test ze znajomości pakietu MS Office
- rozmowa kwalifikacyjna.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16) - 677-33-80, 677-33-84, 677-33-73,

Inspektor

Medyka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna