Inspektor
Kępno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie. W biurze użycie monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz. dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub poza siedzibą urzędu – delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw. Samodzielne kierowanie samochodem. Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zadania związane z nadzorowaniem podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych, w szczególności w ramach rolniczego handlu detalicznego w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz prowadzenia kontroli weryfikujących spełnienie tych wymagań oraz przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzenie kontroli planowanych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • zadania związane z prowadzeniem rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii
 • prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzonych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • prowadzenie kontroli pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań oraz konieczność sprawozdawczości
 • pobieranie próbek i przeprowadzania badań urzędowych żywności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o profilu weterynaryjnym lub technologii żywności lub bezpieczeństwa zdrowia publicznego
<br>
<br>
<br>
<br>
 • posiadanie prawa jazdy
 • pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
  ul. Graniczna 14,
  63-600 Kępno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego )
Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etatu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby niezakwalifikowane nie będą informowane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Inspektor

Kępno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna