Inspektor
Białystok
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Obsługi - Referat Administracyjno - Gospodarczy

Warunki pracy

Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą.
Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.
Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i obsługa sekretariatu.
 • Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących w formie papierowej i elektronicznej.
 • Przyjmowanie i kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do odpowiednich komórek wewnętrznych.
 • Przyjmowanie skarg i wniosków.
 • Obsługa systemów informatycznych, programów oraz baz danych.
 • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych oraz ich rozliczanie.
 • Wysyłanie korespondencji.
 • Prowadzenie Archiwum Zakładowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: ustawa o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowych wykazów akt, oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office
 • otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • odporność na stres
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe mile widziane z zakresu administracji, prawa, ekonomii, zarządzania.
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy własnej
 • kurs z zakresu prowadzenia archiwum

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
- Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
- Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani
do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru za pomocą poczty
elektronicznej/telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail/ nr telefonu (w tym celu prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu).
- Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od upływu ich składania.
- Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (85) 878-16-36 wew. 16.
- Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów: pierwszy etap - weryfikacja ofert pod względem formalnym, drugi etap - test sprawdzający wiedzę w zakresie znajomości ww. aktów prawnych, na który zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający ww. wymagania formalne, trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (dostępne na BIP OUM w Białymstoku (bip.bialystok.gum.gov.pl)., w zakładce Praca).

Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie dodatkowej klauzuli o następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę
na przetwarzanie w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Planowane zatrudnienie od dnia 01.01.2020 r.

Inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna