Inspektor
Mielec
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw GOSPODARKI MANDATOWEJ
WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIELCU

Warunki pracy

-praca w siedzibie urzędu,
-ośmiogodzinny system pracy,
-stanowisko pracy usytuowane jest na drugim piętrze budynku nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz budynku,
-w biurze oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompleksowa realizacja zadań w zakresie gospodarki mandatowej.
 • Prowadzenie postepowań szkodowych, w tym szkód transportowych i innych powstałych w mieniu Komendy Powiatowej Policji w Mielcu i jednostkach jej podległych (reprezentowanie w tym zakresie KPP w Mielcu).
 • Realizacja zadań w zakresie dojazdów funkcjonariuszy do służby zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym – przyjmowanie od funkcjonariuszy Policji oświadczeń o dojazdach do pracy oraz sporządzanie dokumentów do wypłat w celu zwrotu kosztów należności za dojazdy oraz przekazywania tych zestawień do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 • Zamawianie, rozdysponowanie oraz prowadzenie ewidencji pieczątek i stempli w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu.
 • Prowadzenie zbiorów bibliotecznych Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.
 • Archiwizacja dokumentów wytworzonych w Wydziale Wspomagającym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • znajomość systemu operacyjnego MS Windows (Word, Excell),
 • umiejętność obsługi poczty internetowej,
 • samodzielność
 • odpowiedzialność,
 • znajomosc Ustawy o Służbie Cywilnej,
 • umiejetność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy własnej,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne lub wyższe wraz z ukończonymi ekonomicznymi studiami podyplomowymi
 • znajomość procedur w zakresie gospodarki mandatowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • życiorys
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.
List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym
w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Techniki i metody selekcji: weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, rozmowa kwalifikacyjna.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy i umiejętności.
Kandydatki/kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.735,86 zł + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% - przy stażu pracowniczym 5 lat, do 20% - przy stażu pracowniczym 20 lat).
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 5845361

Inspektor

Mielec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna