Inspektor
Namysłów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds ochrony roślin i techniki
w Namysłowie

Warunki pracy

Praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu namysłowskiego, sporadycznie na terenie województwa opolskiegoo (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Kontrole wykonywane na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp., Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres związany z obsługą klienta. Zagrożenie korupcją. Zagrożenie naciskami grup przestępczych, Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 m.
Biuro Inspektoratu O/Namysłów usytuowane jest na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin.
 • Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.
 • Kontrola stosowania środków ochrony roślin.
 • Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin.
 • Kontrola przedsiębiorców/podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
 • Kontrola przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
 • Kontrola doświadczeń/badań oraz sprawozdań prowadzonych przez jednostki upoważnione do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin.
 • Prowadzenie monitoringu zużycia środków ochrony roślin.
 • Pobieranie prób środków ochrony roślin do kontroli składu i właściwości fizyko-chemicznych oraz prób płodów rolnych do badań laboratoryjnych na pozostałości środków ochrony roślin zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, środków ochrony roślin, nawozów i aktów wykonawczych do ustaw,
 • znajomość KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe preferowane rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • komunikatywność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań niezbędnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wrocławska 172
  45-835 Opole
  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Inspektora ds ochrony roślin i techniki w Oddziale Namysłów”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.Inspektor
Namysłów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna