Inspektor
Lubin
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansów
Referat Wspomagający

Warunki pracy

stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku KPP w Lubinie. Praca biurowa przy komputerze w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko wyposażone w komputer , drukarkę, faks, ksero
W budynku KPP przy ul. Traugutta 3 w Lubinie występują bariery architektoniczne – brak wind, podjazdów dla wózków inwalidzikich ,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych regulujących uprawnienia policjantów do otrzymania równoważnika za zakup lub brak lokalu mieszkalnego a także pomocy finansowej na budownictwo lub zakup lokali mieszkalnych
 • Prowadzenie kart, teczek mieszkaniowych funkcjonariuszy, naliczanie świadczeń z tytułu równoważników za remont i brak lokalu mieszkalnego, a także także pomocy finansowej na budownictwo lub zakup lokali mieszkalnych oraz sporządzanie wykazu należności
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków z Funduszu Wsparcia Policji, opisywanie przekazanych faktur dotyczących wydatkowania pozyskanych środków oraz sprawdzanie ich zgodności z porozumieniami,
 • Prowadzenie ewidencji pozyskanych środków z Funduszu Wsparcia Policji,
 • Sprawdzanie prawidłowości wystawienia fakur i rachunków pod względem formalno - rachunkowym przekazywanie do jednostki nadrzędnej,
 • Obsługa systemu PUE w zakresie wprowadzenia i rozliczenia odcinków D mandatów karnych
 • Archiwizacja dokumentów i terminowe przekazanie ich do składnicy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarki mieszkaniowej ,
 • znajomość przepisów z zakresu pozyskiwania środków z Funduszu Wsparcia Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • przeszkolenie z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych - poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
  ul. Traugutta 3
  59-300 Lubin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po termonie nie będą brane pod uwagę (liczy się data złożenia oferty w komendzie lub data stempla pocztowego). Oświadczenia kandydatów muszą być przez nich podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o ich terminie .Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez pełnomocnika OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia dającego rękojmię zachowania informacji niejawnych bezpieczeństwa. Przewidywane wynagrodzenie wynikające z mnożnika 1,3805 kwoty bazowej wynosi 2586,84zł i dodatku za wieloletnią pracę w urzędzie w zależności od stażu prac od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : (0 - 76) 8406-214 . KPP w Lubinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach , publikowanych na komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze

Inspektor

Lubin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna