Inspektor
Krosno
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej i prowadzenia sekretariatu oddziału nadzoru pedagogicznego
w Oddziale Administracji i Obsługi

Warunki pracy

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Pracownik uczestniczy także w spotkaniach poza urzędem (komisje, konkursy, uzgodnienia, konferencje).
Wyjazdy w teren komunikacją publiczną. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym i drugim piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporzadzanie comiesięcznych sprawozdań statystycznych z przeprowadzonych kontroli, ewaluacji w oddziale
 • Gromadzenie i bieżąca analiza danych dotyczących realizacji planu nadzoru pedagogicznego (kontrole planowe, doraźne, ewaluacje)
 • Opracowywanie danych ilościowych i jakościowych do rocznego raportu MEN
 • Sporządzanie comiesiecznych sprawozdań dla MEN z realizacji działań z nadzoru pedagogicznego
 • Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli placówek wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży
 • Przygotowywanie umów dla ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Prowadzenie sekretariatu oddziału nadzoru pedagogicznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów
  pok. 113 a

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 11 14.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakładce: Nabór do służby cywilnej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór” + nr ogłoszenia o naborze + adresat + nadawca. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których ofert spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą. Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze ok. 2550 zł + dodatek za staż pracy.

Inspektor

Krosno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna