Inspektor
Inowrocław
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nasiennictwa
w Oddziale w Inowrocławiu

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowo-inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy
w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych,
od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców,
w magazynach, itp.). Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym, dobrego stanu zdrowia, w tym
szczególnie sprawności ruchowej niezbędnej przy pobieraniu prób. Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie
prób, chodzenie po polach).
W siedzibie Oddziału - praca typowo administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu,
kopiarki, itp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola wytwarzania, oceny, przerobu i obrotu materiałem siewnym,
 • pobieranie prób materiału siewnego do oceny,
 • ocena polowa plantacji nasiennych,
 • wydawanie paszportów roślin i plomb urzędowych,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rolników i przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin,
 • Znajomość zagadnień z zakresu nasiennictwa,
 • Znajomość postępowania administracyjnego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Inspektor O/Inowrocław"
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji nie są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania
formalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.

Inspektor

Inowrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna