Inspektor
Skierniewice
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
w Dziale Inspekcji

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych. Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki, gazy odlotowe). Praca w nietypowych godzinach (w tym dyżury). Możliwość pracy w systemie zmianowym - również w nocy oraz w szczególnych przypadkach w godzinach nadliczbowych. Możliwe prowadzenie pojazdu służbowego. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca wymaga sprawności fizycznej oraz dużej odporności na stres w związku z przeprowadzanymi kontrolami i możliwością wystąpienia zagrożenia korupcją. Wymagana jest dobra komunikatywność.
W siedzibie delegatury WIOŚ w Skierniewicach występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska
 • Prowadzenie działań pokontrolnych (wydawanie zarządzeń, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania), w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń
 • Przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz i opracowań tematycznie związanych z wykonywanym zakresem pracy, przestrzeganie prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w ISK

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputera, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i podstawowego oprogramowania
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • komunikatywność, dyspozycyjność i umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • chęć dokształcania się
 • prawo jazdy kat. B
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego związane z zagadnieniemi ochrony środowiska
 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
<br>
 • znajomość języka angielskiego lub innego obcego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość KPA
 • studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, kursy specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o znajomości przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych czy kursach specjalistycznych
 • oświadczenie o znajomości KPA

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowany mnożnik do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego brutto: 1,565, co daje ok. 3000,00zł. Przewidywany termin zatrudnienia - październik 2019 r.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrywaniu.

Wszystkie dostarczane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem. Brak podpisów i dat na złożonych dokumentach wyklucza kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę z uczestnictwa w dalszych etapach procedury naboru!

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia drogą elektroniczna lub telefoniczną. W związku z powyższym prosimy o podanie danych kontaktowych. Kolejnym etapem naboru może być test wiedzy lub/i rozmowa kwalifikacyjna sprawdzające kwalifikacje kandydatów.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343, 46 8333307.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność , rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Skierniewice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna