Inspektor
Kętrzyn
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kwatermistrzowsko-technicznych
Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

Warunki pracy

Stanowisko pracy umieszczone jest na II piętrze budynku (bez windy); praca biurowa
(po części zaopatrzeniowa, magazynowa); stanowisko wyposażone w komputer, telefon, fax, drukarkę, istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami komendy,dostępny parking.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki transportowej, min: • częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych, • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego, • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych.
 • Obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej
 • Prowadzenie narzędziowni
 • Prowadzenie magazynu
 • Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku
 • Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych
 • Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej
 • Współpraca z kontrahentami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej;
 • umiejętność obsługi programów wspomagania pracy biurowej znajomość zagadnień z zakresu gospodarki samochodowej, magazynowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie
 • wykształcenie: brak
 • umiejętności analityczne, odporność na stres, komunikatywność, punktualność, samodzielność i dyspozycyjność
 • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2700 zł brutto.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji organizacyjno – kadrowej
pod numerem telefonu (89) 751 71 16, (89) 751 71 36.

Inspektor

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna