Inspektor
Mińsk Mazowiecki
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

praca biurowa,
stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu bez windy,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników Policji, w tym kompletowanie dokumentów związanych z przyjęciem do pracy oraz załatwianie wszelkich formalności związanych ze zwolnieniem z pracy.
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i sprawności fizycznej policjantów.
 • Prowadzenie kart urlopowych i ewidencji zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Policji KPP w Mińsku Mazowieckim oraz sporządzanie sprawozdawczości w przedmiotowym zakresie.
 • Sporządzanie meldunków miesięcznych dla potrzeb KSP oraz dokumentów analityczno-ocennych dla Kierownictwa KPP.
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych pracowników Policji w SWOP.
 • Organizowanie odbycia stażu pracy oraz praktyk studenckich w KPP w Mińsku Mazowieckim.
 • Utrzymywanie stałego i bieżącego kontaktu z jednostkami terenowymi Policji w zakresie potrzeb szkoleniowych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek Policji;
 • wysoka kultura osobista.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o "Procedurę naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji Mińsku Mazowieckim", która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Umowa o pracę będzie zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika - na okres około 0,5 roku.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,6496 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Dodatkowych informacji udziela:
Zespól Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 72 36

Inspektor

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna