Inspektor
Skierniewice
Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia, koordynowania obiegiem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz obsługi Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji
Wydział Prewencji

Warunki pracy

Praca w systemach informatycznych, stanowisko przewiduje zastępstwa na Stanowisku Kierowania, gdzie praca odbywa się w sposób ciągły ( w godzinach 7.00-19.00 i 19.00-7.00)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administruje Systemem Wspomagania Dowodzenia w zakresie prowadzenia ewidencji użytkowników oraz osób uprawnionych do korzystania z danych systemu i aktualizacji słowników terminologicznych w systemie w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań służbowych przez użytkowników systemu oraz monitorowania jakości danych wprowadzanych do systemu.
 • Koordynuje obiegiem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych Wydziału Prewencji prowadząc teczki upoważnień funkcjonariuszy i pracowników celem zapewnienia właściwego przetwarzania danych osobowych przez osoby upoważnione.
 • Weryfikuje ważność kart mikroprocesorowych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Prewencji oraz prowadzi całość dokumentacji celem zapewnienia ciągłości dostępu użytkowników do danych z policyjnych systemów informatycznych.
 • Wprowadza w ramach Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji dane sprawozdawcze dotyczące "Niebieskich Kart" w celu zapewnienia bieżącej informacji jednostkom nadrzędnym.
 • Sporządza zestawienia oraz sprawozdania z policyjnych działań z zakresu imprez masowych w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia imprez oraz późniejszego ich rozliczenia w systemach policyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w obsłudze systemów informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,4160 po przeliczeniu 2.714,39 brutto miesięcznie.

Inspektor

Skierniewice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna