Inspektor
Gdańsk
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wsparcia i obsługi w zakresie realizacji zadań procesowych
w Wydziale do Walki z Korupcją

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, skaner
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie i rejestracja osób, miejsc, podmiotów i zdarzeń w policyjnych i poza policyjnych bazach danych w stosunku do których będą podejmowane czynności procesowe oraz przetwarzanie na potrzeby analizy statystycznej uzyskanych przez Policję informacji o wydarzeniach, osobach i rzeczach,
 • techniczne wsparcie policjantów Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gdańsku przy realizacji czynności procesowych w miejscu ich wykonywania,
 • współpraca z pracownikami sądów i prokuratur,
 • obsługiwanie elektronicznego systemu przepisów,
 • prowadzenie merytorycznej obsługi w zakresie spraw personalnych funkcjonariuszy Wydziału (ewidencjonowanie czasu pracy, planowanie urlopów, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, uaktualnianie danych adresowych),
 • nadzorowanie i kontrolowanie terminowości badań profilaktycznych funkcjonariuszy Wydziału dw. z Korupcją oraz wystawianie skierowań na badania,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i łączności oraz kwaterunkowego będącego na wyposażeniu Wydziału dw. z Korupcją,
 • współudział w organizowaniu szkoleń w ramach szkolenia lokalnego dla funkcjonariuszy Wydziału,
 • archiwizacja dokumentów,
 • współpraca z pracownikami jednostek KMP/KPP i komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku w celu permanentnej koordynacji zadań wykonywanych przez nich z obszaru pracy dochodzeniowo-śledczej niezbędnej do uzyskania danych procesowych oraz prawidłowego obiegu dokumetacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w obszarze wsparcia i obsługi w zakresie realizacji zadań procesowych
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu średniozaawansowanym,
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji,
 • umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, perspektywicznego jej planowania,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, asertywność oraz umiejętność argumentowania.
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz rozliczania dokumentów finansowych
 • znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • prawo jazdy,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz rozliczania dokumentów finansowych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • kserokopia prawa jazdy,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na zastępstwo
Proponowane wynagrodzenie: ok. 2 440 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i
stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP
w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie .
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich
na innych portalach internetowych.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na
portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!
Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 321-53-27, (058) 321-51-53.

Inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna