Inspektor
Stargard
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

wykonywanie czynności administracyjno-biurowych
nie wystepują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy
praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer - powyżej 4 godzin dziennie)
pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze (brak windy, podjazdów, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja przedsięwzięć związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny (z urzędu i na wniosek)
 • występowanie z wnioskami w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień do prezydentów miast (burmistrzów, wójtów) o przeznaczenie określonych osób, nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń osobistych i rzeczowych
 • kwalifikowanie żołnierzy rezerwy do nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych wraz z przedstawicielami zakładów pracy
 • opracowywanie sprawozdań dotyczących reklamowania, nadanych przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz świadczeń osobistych i rzeczowych
 • utrzymywanie w stałej aktualności ewidencji osób reklamowanych oraz przeznaczonych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i formacji OC oraz osób planowanych do wykonywania świadczeń osobistych
 • gromadzenie informacji o stanie nieruchomości i rzeczy ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie powszechnego obowiązku obrony ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń na rzecz obrony i reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ogólna wiedza na temat ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych i niespełniających wymogów formalnych zostaną zwrócone kandydatom. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 2944,04 zł brutto miesięcznie. Zatrudnienie na czas zastępstwa pracownika.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261-451-518.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Stargard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna