Inspektor
Lubiatowo
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki materiałowej
Inspektorat Ochrony Wybrzeża

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie planów zaopatrzenia w sprzęt i materiały dla potrzeb Obwodu
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz ewidencja składników majątkowych (materiały, produkty, sprzęt)
 • prowadzenie gospodarki odzieżowej w Obwodzie (przychody, rozchody, naliczanie ekwiwalentów, wydawanie odzieży pracownikom)
 • pobieranie materiałów i sprzętu z magazynu centralnego Urzędu
 • zabezpieczanie magazynów, utrzymanie w należytym stanie urządzeń pomiarowych i ich legalizacja
 • czasowe zastępowanie i przejęcie obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw administracyjno-biurowych w czasie jego nieobecności w pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu gospodarki magazynowej lub zaopatrzeniu
 • ogólna orientacja w zakresie gospodarki materiałowo-magazynowej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • zdolność uczenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu gospodarki materiałowo – magazynowej w administracji publicznej
 • świadectwo przeszkolenia antykorupcyjnego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność obsługi programu magazynowo – materiałowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 171,89 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 676 81 61
Inspektor
Lubiatowo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna