Inspektor
Grójec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kwatermistrzowskich
Sekcja ds. kwatermistrzowskich

Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przy ul. Strażackiej 11,
praca w systemie codziennym w godzinach 7.30 - 15.30,
praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),
praca z bazami danych / programami specjalistycznymi,
częste kontakty z pracownikami komendy,
wyjazdy służbowe,
oświetlenie sztuczne i naturalne,
brak windy ,
stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego
 • prowadzenie obsługi mundurowej strażaków
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych, neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie
 • prowadzenie i aktualizacja danych bazy sprzętowej programu, SWD ST
 • realizacja zadań związanych z wnioskami i dotacjami dla jednostek OSP poza i w KSRG
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi
 • prowadzenie dokumentacji powiązanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych
 • w przypadku nieobecności kierownika sekcji w ramach zastępstwa wykonuje jego zadania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub średnie techniczne
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku
 • Znajomość sprzętu pożarniczego
 • Znajomość sprzętu komputerowego, oprogramowania (przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych) oraz sprzętu elektronicznego
 • Znajomość aktów prawnych o Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochronie Przeciwpożarowej
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość programów (SWD-ST, SOD)
 • Znajomość prowadzenia gospodarki transportowo-paliwowej
 • Umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
 • Zameldowanie na terenie powiatu grójeckiego
 • Prawo jazdy kat. C
 • Wwyszkolenie pożarnicze OSP ( kurs podstawowy jednoetapowy lub I i II stopień)
 • Wyzkolenie pożarnicze OSP (kurs techniczny)
 • Wyszkolenie pożarnicze OSP ( kurs kierowców konserwatorów)
 • Wyszkolenie pożarnicze OSP (kurs podstawowy) ukończony po 17 listopada 2015r.
 • Świadectwo dojrzałości

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia posiadania prawa jazdy kat. B
 • Kopia orzeczenia lekarskiego dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku
 • Podanie o przyjęcie na stanowisko ,,inspektor ds. kwatermistrzowskich”
 • Kopia dokumentu tożsamości
 • Wszystkie dokumenty niezbędne należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i datą
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego ukończenie kursu podstawowego OSP (jednoetapowy lub I i II stpień)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z podaną klauzulą w ogłoszeniu
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu podstawowego OSP po 17 listopada 2015r.
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego ukończenie kursu technicznego OSP
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego ukończenie kursu kierowców konserwatorów OSP
 • Wszystkie dokumenty dodatkowe należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i datą

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Komendy Powiatowej
  Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
  05-600 Grójec
  ul. Strażacka 11

  Sekretariat Komendy czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

  Wymagane w naborze dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie ,,Nabór na stanowisko inspektor ds. kwatermistrzowskich w KP PSP Grójec , Imię i nazwisko, imię ojca oraz telefon kontaktowy”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
- Etap I Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym
- Etap II Ogłoszenie wyników oceny dokumentów 11 kwietnia 2019r.
- Etap III Rozmowa kwalifikacyjna 15 i 16 kwietnia 2019r. godzina 9:00 (KP PSP Grójec)
- Etap IV Ogłoszenie wyników naboru 17 kwietnia 2019r.
- Etap V Zatrudnienie od dnia 1 maj 2019r.

Ocena złożonych dokumentów:
Komisja dokonuje oceny złożonych przez kandydatów dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku
z postępowania kwalifikacyjnego.

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dot. postępowania kwalifikacyjnego:
Informacje dot. postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w Komendzie Powiatowe PSP w Grójcu pod adresem:
- Komenda Powiatowa PSP w Grójcu, 05-600 Grójec, ul. Strażacka 11 osobiście lub pod numerem telefonu (48) 664 23 88 – sekretariat.

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym dostępna będzie również:
- na stronie BIP KP PSP Grójec http://www.binp.info/kppspgrojec/?
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP Grójec
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu, ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec

Odrzucone oferty:
Oferty odrzucone można odebrać osobiście do 7 dni po ogłoszeniu wyników. Po upływie 7 dni dokumenty zostaną zniszczone.

Inspektor

Grójec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna