Inspektor
Płock
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadrowych
Zespół ds. administracyjnych

Warunki pracy

praca w biurze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie spraw związanych z ewidencjonowaniem obecności w pracy (listy obecności), spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, spraw związanych z przechodzeniem pracowników na rentę lub emeryturę, zatrudnianiem stażystów i praktykantów, dokształcaniem pracowników, dyscypliną pracy, spraw związanych z BHP i ppoż., wydawaniem legitymacji służbowych kierowaniem na badania lekarskie, sprawami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi
 • prowadzenie rejestrów m.in.: delegacji służbowych, zatrudnionych pracowników, zwolnień lekarskich, wydanych legitymacji służbowych, badań lekarskich
 • prowadzenie: ewidencji zwolnionych pracowników, korespondencji dot. spraw osobowych, rocznych kart ewidencji pracy, zaopatrzenia w materiały biurowe i sanitarno-higieniczne, ewidencji w dzienniku korespondencyjnym dokumentów wychodzących, dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów służbowych, archiwum akt osobowych
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu kadrowego
 • obsługa magazynu, w tym: przyjmowanie i wydawanie magazynowanego mienia, prowadzenie dokumentacji magazynowej (np. wystawianie kwitów rozchodowych), uzgadnianie stanów magazynowych z księgowością, przygotowywanie magazynu do inwentaryzacji
 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej i wysyłanie poczty
 • obsługa merytorycznych programów komputerowych
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rachunków za czynności związane z pobieraniem opłat stanowiących dochody budżetowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie preferowane wyższe
 • doświadczenie zawodowe w administracji
 • umiejętność obsługi komputera, w tym programów MS Word i MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i samodzielność
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji na stanowisku o podobnym zakresie zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 262 77 92.

Inspektor

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna