Inspektor
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjnych
w Referacie organizacyjno-administracyjnym

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu;
- stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku urzędu, z windą;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy (powyżej 4 godzin dziennie);

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem umów o pracę oraz innych, wynikających ze stosunku pracy
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów zleceń, o dzieło
 • prowadzenie spraw gospodarczych, w tym ewidencji i rozliczania umów z kontrahentami zewnętrznymi
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy: ewidencja, listy obecności, urlopy, zwolnienia, delegacje
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłaszanie wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • prowadzenie spraw dotyczących standardów zarządzania zasobami ludzkimi określonymi przez Szefa Służby Cywilnej
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów oraz zestawień dotyczących prowadzonych spraw zgodnie z przepisami i terminami
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie szkoleń BHP i medycyny pracy
 • współpraca z Referatem finansowo-księgowym w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
 • porządkowanie i archiwizacja dokumentacji prowadzonych spraw
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
 • dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy
 • samodzielność, dokładność i terminowość wykonywania zadań
 • komunikatywność i dyspozycyjność
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu mającemu na celu uzyskanie poświadczenie bezpieczeństwa
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi
 • umiejętności analityczne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pakietu MS Office, programu PUMA

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Pracownikom oferujemy:
- wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,5 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, co na dzień dzisiejszy stanowi kwotę 2875,41 zł brutto,
- dodatek stażowy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka",
- świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dopłata do wypoczynku),
- stałe godziny pracy,
- dogodną lokalizację.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 519 04 29

Inspektor

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna