Inspektor
Wysokie Mazowieckie
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii
w Wydziale Prewencji, Zespół do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa urządzeń biurowych w pomieszczeniach usytuowanych na parterze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w spotkaniach z samorządami lokalnymi,mieszkańcami, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną i rodzicami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja czynności związanych z wdrażaniem, modyfikowaniem, opiniowaniem programów, procedur i działań prewencyjno-profilaktycznych,
 • współuczestniczenie przy tworzeniu nowych procedur, zasad rozwiązań działań prewencyjnych i profilaktycznych oraz uczestniczenie w określaniu sposobu ich realizacji i wdrażania,
 • koordynowanie i inicjowanie współpracy z przedstawicielami instytucji oraz uczestniczenie w spotkaniach z lokalnymi samorządami, mieszkańcami, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną i rodzicami,
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań związanych z działaniami oraz programami prewencyjnymi,
 • monitorowanie pracy funkcjonariuszy realizujących zadania profilaktyczne z zakresu patologii nieletnich, zjawisk przemocy w rodzinie oraz sytuacji kryzysowych,
 • prowadzenie szkoleń i instruktaży z zakresu patologii nieletnich, zjawisk przemocy w rodzinie oraz sytuacji kryzysowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikatywność, nawiazywania kontaktów z dziećmmi i młodzieżą, odporność na stres związany z wystąpieniami publicznymi, organizacja pracy własnej, pracy w zespole, rozwiązywania problemów, umiejętność argumentowania, rzetelność i terminowość,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Ludowa 13
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  Sekretariat, pok. nr 202, II piętro

  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - ogłoszenie nr ....".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymagań, jak również złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów, o ich terminie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej (proszę o podanie aktualnych adresów e-mail) bądź w szczególnych przypadkach braku adresu e-mail telefonicznie. Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom.
Proponowane wynagrodzenie wg mnożnika 1,1210 kwoty bazowej, co wynosi 2.100,57 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86-474-17-18.

Inspektor

Wysokie Mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna