Inspektor
Płock
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony przyrody
w Wydziale Spraw Terenowych w Ciechanowie Oddziale w Płocku

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
• praca administracyjno-biurowa, praca w terenie,
• zagrożenie korupcją,
• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• oświetlenie naturalne i sztuczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek posiada windę i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oględzin i szacowaniem szkód, w celu ustalania wysokości wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające ochronie.
 • Opracowuje projekty uzgodnienia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 • Opracowuje projekty opinii do spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadza analizę przedkładanych dokumentacji i przygotowuje projekt uzgodnień środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.
 • Opracowuje projekty decyzji w zakresie odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych w celu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów i ich siedlisk, ostoi lub stanowisk.
 • Przygotowuje projekty opinii i opracowuje uzgodnienia dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju, prognozy) w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących funkcjonowania i nadzoru nad obszarami Natura 2000 celem utrzymania przedmiotów ochrony i zachowania spójności.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących ochrony i monitoringu gatunków, siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową, ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk położonych na trasach wędrówek celem utrzymania ich we właściwym stanie ochrony.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów aktów prawnych: Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Umiejętności: komunikatywność, rzetelność i terminowość, obsługi komputera w szczególności pakiet Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, biologii, geografii, architektury krajobrazu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie: WSTC-P.58/4 - inspektor.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
• dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem z dopiskiem na kopercie: WSTC-P.58/4 - inspektor.
• oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjne zniszczone (za termin złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu do RDOŚ),
• CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
• do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
• informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce „Praca”,
• tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą mailową.
• proponowane wynagrodzenie brutto: 2700 zł.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen.

UWAGA
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Inspektor
Płock
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna