Inspektor
Chorzów
Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda do parteru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza roczny plan kontroli i przeprowadza kontrolę warunków pracy/służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, a następnie na bieżąco informuje Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i policjantów oraz poprawy warunków ich pracy/służby.
 • Uczestniczy w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/w służbie oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków, w celu wypłacenia poszkodowanym należnego odszkodowania i zapobiegania zaistnieniu wypadków w przyszłości.
 • Przeprowadza szkolenia wstępne w dziedzinie bhp, zapewnia właściwą adaptację nowo zatrudnionych pracowników i policjantów oraz informuje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą/służbą, w celu zapoznania z organizacją i metodami pracy/służby na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 • Uczestniczy w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną przez pracowników pracą/pełnioną przez policjantów służbą oraz opracowuje programy działań profilaktycznych zmierzających do wyeliminowania ryzyka, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu rozpoznania i rozwiązania problemów dotyczących stanu bhp w jednostce
 • Uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych oraz opiniuje szczegółowe instrukcje dot. bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy/służby, w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Współpracuje z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami/policjantami, w szczególności przy realizacji okresowych badań lekarskich pracowników/policjantów, w celu zapewnienia zdolności pracowników/policjantów do wykonywania pracy/pełnienia służby w Policji.
 • Uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacji jednostki, ocenie założeń i dokumentacji dot. modernizacji jednostki, przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy/służby oraz zgłasza wnioski dot. wymagań bhp i zachowania ergonomii na stanowiskach pracy/służby, w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne w specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość przepisów z dziedziny BHP, prawa pracy
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokonywania obiektywnych ocen i formułowania wniosków
 • rzetelność, terminowość
 • kreatywność, samodzielność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2869,08 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie."
Oferty niepodpisane, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i niespełniające wymogów nie podlegają zwrotowi, zostaną złożone do składnicy akt KMP Chorzów.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KMP w Chorzowie jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 7715 219 lub 218

Inspektor

Chorzów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna