Inspektor
Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw magazynowych
w Wydziale Zaopatrzenia

Warunki pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pracownikowi wyłonionemu w naborze oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ponadto: nagrody okresowe np. kwartalne, dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”, pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów, parking dla pracowników, siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dziennego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca oraz w ruchu – przy regałach magazynowych, praca na wysokości do 3 metrów, obsługa wózka paletowego, przyjmowanie i wydawanie towaru, podnoszenie ciężarów do 30 kg, wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją.
Stanowisko pracy Wydziale Zaopatrzenia usytuowane jest na terenie Oddziałów Prewencji Policji przy ulicy Koszarowej 17 – pomieszczenie magazynu sprzętów i materiałów (parter). Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i potwierdzanie odbioru towaru dostarczonego do magazynu z uwzględnieniem jego jakości oraz terminu używalności, a także układanie sprzętu i materiałów w sposób zapewniający ich właściwe przechowywanie, konserwację i ewakuację celem zapewnienia właściwej gospodarki magazynowej oraz zgodnego z przepisami zaopatrzenia jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu śląskiego, ponoszenie całkowitej odpowiedzialności materialnej za sprzęt i materiały znajdujące się w magazynie,
 • wydawanie z magazynu sprzętu i materiałów na podstawie stosownych dowodów materiałowych osobom uprawnionym do ich pobrania celem zapewnienia zgodnego z przepisami zaopatrzenia jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu śląskiego,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (księgi magazynowe, kartoteki, zestawienia, wywieszki magazynowe, itp.) oraz uzgadnianie co najmniej raz na kwartał stanów ewidencji magazynowej z ewidencją główną, celem zachowania zgodności stanów i wpisów ewidencyjnych oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach,
 • przyjmowanie i kwalifikowanie sprzętu i przedmiotów zdawanych do magazynu wg odpowiedniej kategorii użytkowej oraz prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji celem zapewnienia właściwej gospodarki magazynowej,
 • przygotowywanie magazynu do inwentaryzacji i wybrakowania zgromadzonego w magazynie sprzętu i materiałów oraz przedstawianie sprzętu numerycznego do przeprowadzania ekspertyz celem realizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także współpraca z komisjami dokonującymi w magazynie klasyfikacji i wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu i materiałów w celu umożliwienia realizacji zadań służbowych przez Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku magazyniera oraz doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji magazynowej
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarki magazynowej
 • znajomość zagadnień obrotu towarowego w magazynie
 • znajomość zagadnień dotyczących dokumentacji magazynowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie o kierunku ekonomicznym
 • znajomość zagadnień dotyczących inwentaryzacji majątku oraz wybrakowania sprzętu i materiałów
 • przeszkolenie z zakresu gospodarki magazynowej
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 900,62 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).
Oferty należy przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 47 851 17 06 lub 47 851 17 42.
Inspektor
Katowice
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna