Inspektor
Ostrzeszów
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy, stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku. W budynku brak wind i podjazdu oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych doi osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak występowania szkodliwych i innych niebezpiecznych warunków pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sprzętu teleinformatycznego
 • gromadzenie i przetwarzanie danych w dostępnych systemach informatycznych
 • sporządzanie statystyk przestępstw i wykroczeń
 • znajomość systemów informatycznych eksploatowanych w Policji i procedur w tym zakresie
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji na stanowisku w zakresie przydzielonych spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • znajomość obsługi ogólnie dostępnych systemów komputerowych Word, Exel itp.
 • umiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • koncepcyjne i racjonalne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa na tożsamym lub podobnym stanowisku
 • wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka
 • umiejętność organizowania pracy
 • wiedza w zakresie przepisów resortowych
 • preferowane miejsce zamieszkania na terenie Ostrzeszowa
 • znajomość obsługi systemów informatycznych w Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 27

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.
Praca w systemie ośmogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku, proponowane warunki finansowe - 2323,56 złotych (brutto) + wysługa lat (min. 5 lat).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Ogłoszenie dotyczy kandydatek/kandydatów.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inspektor

Ostrzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna