Inspektor
Kielce
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi administracyjno- organizacyjnej
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Warunki pracy

praca w siedzibie Urzędu, III piętro, budynek C, praca przy komputerze powyżej 4 godz., kontakty z klientami indywidualnymi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi sekretarskiej, w tym ewidencjonowanie korespondencji w systemie EZD, monitorowanie czasu pracy pracowników Inspekcji w systemie TIME EKSPERT oraz prowadzenie elektronicznego rejestru delegacji służbowych,
 • Prowadzenie terminarza spotkań i narad Inspektora oraz kierowanie interesantów zgłaszających się do Inspekcji do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu wojewody (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) w zakresie obejmującym działalność Inspekcji, w tym sporządzanie projektów podziału dotacji celowych dla samorządów,
 • Prowadzenie bieżących sprawy porządkowo – gospodarczych,
 • Zapewnienie obsługi organizacyjno-biurowej Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii na obszarze Województwa Świętokrzyskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad złużby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
•w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres e–mail/numer telefonu,
•proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2201,76 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
•oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
•kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
•dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
•wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem,
•zachęcamy do zapoznania się z informacją dla kandydatów do pracy w korpusie służbie cywilnej w ŚUW na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
•do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna