Inspektor
Przeworsk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru fitosanitarnego, nadzoru nasiennego oraz spraw ochrony roślin i techniki
w Oddziale w Przeworsku

Warunki pracy

praca biurowo-terenowa, stopień natężenia pracy związany z sezonowością w rolnictwie/ w terenie na polach, u przedsiębiorców, w magazynach itp./;
praca w zmiennych warunkach atmosferycznych;
praca biurowo-terenowa, występują częste wyjazdy służbowe w teren/ minimum kilka razy w tygodniu/;
praca na wysokości do 3 metrów;
możliwy kontakt sporadyczny z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
kontakt ze środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;
praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego/ pobieranie, przenoszenie prób/;
prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat. B/ możliwy przewóz współpracowników/;
praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych/ min. drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp./; praca przy mikroskopie;
praca w pozycji wymuszonej;
pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na II piętrze, budynek nie posiada windy,
budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się / wąskie ciągi komunikacyjne/ ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnoprawnych;
przy budynku nie ma miejsca parkingowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych w tym pobieranie prób roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, gleby i środków transportu;
 • uczestniczenie w kontrolach materiału siewnego z urzędu lub na uzasadniony wniosek;
 • uczestniczenie w kontrolach podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny, pobieranie prób środków ochrony rośłin;
 • prowadzenie rejestracji przedsiębiorców oraz prowadzenie urzędowych kontroli podmiotów wpisanych do rejestru w zakresie zdrowotności roślin, produktów roślinnych, przedmiotów; ;
 • przygotowywanie materiałów oraz niezbędnych danych w celu wydania decyzji administracyjnych;
 • wprowadzanie oraz przyjmowanie dokumetów do Elekrtonicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, biologiczne
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy kat.B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru na ww. stanowisko pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
  ul .Langiewicza 28 , 35-101 Rzeszów/ sekretariat pok. nr 3/ z dopiskiem ,, Rekrutacja - Oddział w Przeworsku "/
  W liście motywacyjnym proszę wskazać numer ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy. List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Wymagany wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu pod ogłoszeniem na ww. stanowisko pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Metody i techniki naboru:
- weryfikacja formalna dokumentów;
-test wiedzy- jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Oferty kandydatów kandydatek niewyłonionych w trakcie naboru, możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie zostaną zniszczone.
Prosimy o stosowanie wymaganego wzoru oświadczeń dostępnego na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie : http://piorin.gov.pl/pk-ogloszenia/pk-praca.
zamieszczonego pod ww. ogłoszeniem o naborze.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor

Przeworsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna