Inspektor
Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole Wspomagającym Komisariatu Policji Warszawa Ursynów KRP Warszawa II

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu
- kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami
- naturalne oświetlenie
- wymuszona pozycja ciała
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- bariery architektoniczne - w budynku brak jest windy
- brak podjazdów wewnątrz budynku
- budynek ogólnie nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak odpowiedniej szerokości drzwi, odpowiednio dostosowanych toalet)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej (poczta cywilna,resortowa),
 • wysyłanie przesyłek za pośrednictwem poczty specjalnej, urzędów pocztowych,
 • przekładanie przełożonemu korespondencji do dekretacji i rejestracja w dziennikach,
 • gospodarka przepisami słuzbowymi (rejestrowanie,zapoznawanie, aktualizacja,wycofywanie),
 • prowadzenie rejestru teczek, dokumentów, dzienników i ksiązek ewidencyjnych,
 • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,
 • rozliczanie ze spraw i dokumentów pracowników zwolnionych lub przenoszonych do innych jednostek,
 • przygotowywanie i przekazywanie materiałów spraw ostatecznie zakończonych do skladnicy akt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętności interpersonalne na poziomie podstawowym
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy biurowej,
<br>praca w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób o orzeczonej niepełnosprawności)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  ul. Malczewskiego 3/5/7
  02-617 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji na stronie www.mokotow.policja.waw.pl
Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Uposażenie - 2.758,28 wg. mnożnika 1,4389 kwoty bazowej dla członków ksc.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 603 92 43

Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna