Inspektor
Kołobrzeg
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw -kierownik kancelarii ogólnej
w Placówce SG w Kołobrzegu

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin, wymagająca wysiłku umysłowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompletowanie, przekazywanie oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji i korespondencji wychodzącej z kancelarii.
 • Ewidencjonowanie pism wchodzących i wychodzących Placówki SG i Sekcji Nadzoru i Kontroli w celu zabezpieczenia prawidłowego obiegu dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokuemntacją.
 • Obsługa dokumentacji niejawnej Placówki, Sekcji Nadzoru i Kontroli oraz Pomorskiego Dywizjonu SG w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Kontrola, nadzór, weryfikacja w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji niejawnej.
 • Wykonywanie protokołów brakowania oraz przygotowywanie na bieżąco dokumentacji w celu jej archiwizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' SCIŚLE TAJNE”
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie dot. zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' SCIŚLE TAJNE”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,383 – tj. 2810,20 + dodatek za wysługę lat
Inspektor
Kołobrzeg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna