Dodano: 27.01.2020
Inspektor
Bolesławiec
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa w pozycji siedzącej obsługa komputera i urządzeń biurowych, bezpośredni kontakt z interesantami.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Bariery architektoniczne: pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze - brak windy, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi, brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie i uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych stanem osobowym przy współudziale dowódców tych jednostek oraz nadawanie przydziałów mobilizacyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji ćwiczeń wojskowych, zawiadamianie żołnierzy rezerwy o ćwiczeniach wojskowych, wysyłanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.
 • Bieżąca aktualizacja dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy uzupełnionych jednostek wojskowych- utrzymanie w aktualności kartoteki zasobów czynnych.
 • Prowadzenie bieżącej analizy jakości uzupełnienia jednostek wojskowych oraz współuczestniczenie w wykonywaniu sprawozdań, bilansów, zestawień statystycznych obowiązujących na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień.
 • Wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby żołnierzom rezerwy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera w tym programów edytor tekstu WORD i arkusz kalkulacyjny EXCEL
 • Poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji wojskowej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy w warunkach wymagających zwiększonej odporności na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru- treść oświadczenia dostępna poniżej w Inne informacje
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, w przypadku jego braku- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
  Al. Wojska Polskiego 54
  59-700 Bolesławiec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wszystkie załączone oświadczenia (zgodne z treścią ogłoszenia) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem wraz z datą.

Treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko inspektora w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami ogłoszonego 27 stycznia 2020 r., prowadzonego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bolesławcu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne".

Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie, niespełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane - umożliwiające kontakt z kandydatem.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: "Nabór na stanowisko inspektora WPMiAR", w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Po formalnej i merytorycznej analizie nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach naboru.
Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Prosimy nie (dostarczać) przesyłać oryginałów dokumentów.

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1559).
Planowane zatrudnienie: marzec 2020 r.
Przewidywany czas zatrudnienia ok 6 miesięcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261 646 814 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Inspektor
Bolesławiec
Aplikuj