Inspektor
Nowy Sącz
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Wydział Kontroli

Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bhp / służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej oraz bieżące informowanie Komendanta Oddziału o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Oddziału, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp/służby, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i funkcjonariuszy oraz poprawę warunków pracy/służby
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • Udział w opracowaniu planów i ocenie założeń i dokumentacji, dotyczących modernizacji obiektów, pomieszczeń pracy/ służby i nowych inwestycji w Oddziale oraz przedstawianie propozycji rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp/służby
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych i wyremontowanych obiektów, budynków i urządzeń mających na celu wpływ na warunki pracy lub służby funkcjonariuszy i pracowników
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą lub służbą
 • Prowadzenie instruktażu ogólnego nowo przyjętych do pracy/służby w Oddziale w zakresie przepisów bhp/służby
 • Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /służby, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy /służby oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy lub służbie
 • Współpraca z instytucjami uprawnionymi do dokonywania badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy lub służby w zakresie organizowania badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników i funkcjonariuszy przed tymi czynnikami lub warunkami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • biegła znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/ służby, postępowania administracyjnego, znajomość prawa budowlanego w zakresie wymagań dotyczących pomieszczeń pracy i ich wyposażenia oraz przepisów dotyczących obsługi maszyn i urządzeń
 • znajomość technik oceny ryzyka zawodowego
 • asertywność, zdolność konsekwentnego egzekwowania zaleceń i wymogów bhp/służby
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz biegła umiejętność korzystania z maszyn i urządzeń biurowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu
  33-300 Nowy Sącz
  ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
  z dopiskiem " oferta pracy na stanowisko inspektor ds bhp."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
3. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.
4. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji).
5. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailem o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego .
6. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji.
7. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
9. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
10.Wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości: 1 226,84 zł + dodatek za wysługę lat.
Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (18 )415 30 63,(18) 415 31 66, (18) 415 32 78

Inspektor

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna