Inspektor
Tomaszów Mazowiecki
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw statystyki
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na 2 piętrze. Podstawowe wyposażenie to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektroniczne urządzenia biurowe. Budynek KPP jest obiektem 3-kondygnacyjnym. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed obiektem znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie druków statystycznych KSIP zdanych przez funkcjonariuszy prowadzących postępowanie przygotowawcze pod względem prawidłowości ich sporządzenia
 • rejestrowanie i wprowadzanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez piony prowadzone czynności procesowe w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz jednostkach podległych w systemach policyjnych: KSIP i ERCDŚ

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność dobrej organizacji na stanowisku pracy
 • własna inicjatywa
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • umiejętność rozumienia znaczenia i stosowania aktów prawnych
 • znajomość przepisów resortowych
 • obsługa pakietów biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  ul. Wandy Panfil 44

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawca równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą. Złożona aplikacja winna znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko inspektora Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego”, imię nazwisko. Dokumenty należy składać osobiście w godzinach urzędowania w godz. 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty na adres Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wandy Panfil 44. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. W aplikacji wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru będą poinformowani telefonicznie. Odrzucone oferty po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.
Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2250 zł brutto miesięcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 0447261047.

Inspektor

Tomaszów Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna