Inspektor
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki sprzętem i materiałami techniki policyjnej
w Wydziale Zaopatrzenia

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku
- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji
- praca pod presją czasu
- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu
- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę
- praca na poziomie III piętra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu w sprzęt i materiały ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego i techników kryminalistycznych
 • realizowanie zamówień oraz umów zawartych z kontrahentami KWP w zakresie swojego działania oraz bieżące monitorowanie ich przebiegu i ostateczne rozliczenie, w tym sporządzanie dokumentacji w zakresie zastosowania kar umownych dla kontrahentów. Realizowanie planu rzeczowo-finansowego zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych i dochowaniem należytej staranności, w tym sporządzanie projektów umów oraz dokumentów związanych z udzielaniem zamówienia publicznego
 • prowadzenie rozliczeń finansowych
 • przygotowywanie danych umożliwiających planowanie rzeczowo-finansowe dla jednostek Policji woj.dolnoślaskiego i ich analizowanie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze zamówień publicznych
 • komunikatywność
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,5802 (co stanowi kwotę 3 029,15 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.


Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna