Inspektor
Sobótka
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych
w Oddziale w Słupsku

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
Praca w terenie wiąże się w szczególności z przeprowadzaniem lustracji roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu stwierdzenia występowania i ograniczenia rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych.
Biuro oddziału znajduje się na wysokim parterze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy osobowej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.
Prowadzenie samochodu służbowego.
Częste kontakty z klientem.
Zagrożenie korupcją.
Wysiłek fizyczny.
Praca w stresie.
Dodatkowe benefity:
- dodatek stażowy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka".

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców w zakresie prowadzenia obowiązującej dokumentacji obrotu oraz zdrowotności upraw objętych rejestracjąi;
 • Prowadzenie lustracji poszukiwawczych organizmów kwarantannowych na uprawach roślin będących żywicielami tych organizmów;
 • Kontrolowanie oznakowania ziemniaków innych niż sadzeniaki będących w obrocie;
 • Nadzorowanie upraw ziemniaków rakopodatnych i o nie ustalonej odporności na Synchytrium endobioticum;
 • Pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem występowania organizmów szkodliwych (kwarantannowych i wirusów) oraz do oceny laboratoryjnej materiału siewnego;
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ochronie roślin i nasiennictwie w celu dokumentowania wykonywanych działań i zapewniania kompletności i aktualności bazy danych.
 • Dokonywanie obsługi fitosanitarnej eksportowanych i przemieszczanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz wystawianie świadectw fitosanitarnych;
 • Kontrolowanie przestrzegania warunków wydanych decyzji kwarantannowych i miejsc produkcji o statusie wolnym od Synchytrium endobioticum oraz prowadzenie badań monitoringowych tych miejsc.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin.
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Prawo jazdy Kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2800,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV, oświadczenia, klauzula informacyjna) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. w zakładce "Praca i praktyki"
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/gdansk zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Sobótka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna