Inspektor
Zawiercie
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Obsługi kancelaryjno - biurowej
w Zespole Prezydialnym KPP w Zawierciu

Warunki pracy

• Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym od poniedziałku do piątku,
• Praca z komputerem w środowisku biurowym z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
• Stanowisko pracy inspektora Zespołu Prezydialnego usytuowane jest na parterze w kompleksie budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach ul. Parkowa 4, 42-445 Szczekociny,
• Budynek nie jest wyposażony w windy dla osób niepełnosprawnych,
• Na parterze gdzie usytuowane jest miejsce pracy znajdują się pomieszczenia sanitarno – higieniczne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• Brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
• W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy,
• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa organizacyjna, kancelaryjno – biurowa Komendanta Powiatowego i jego zastępcy oraz obsługa kancelaryjno – biurowa komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatów Policji.
 • Sporządzanie stosownej dokumentacji, wdrażanie do realizacji wniosków wynikających ze stwierdzonych uchybień w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentami jawnymi.
 • Przyjmowanie, ekspediowanie i ewidencjonowanie poczty i poczty specjalnej.
 • Prowadzenie dzienników podawczych dla Komendanta Powiatowego i jego zastępcy oraz komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatów Komendy.
 • Opracowywanie, gromadzenie, aktualizacja aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego oraz dystrybucja dla zainteresowanych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu i Komisariatów Policji.
 • Przygotowywanie i przekazywanie do Składnicy Akt spraw zakończonych, wytworzonych w Zespole Prezydialnym.
 • Obsługiwanie programów komputerowych, poczty elektronicznych, systemu faksowo – mailowego oraz centrali telefonicznej zespołu.
 • Wykonywanie poleceń zawartych w Decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Brak wymaganego profilu.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej.
 • Umiejętność organizowania pracy własnej,
 • Rzetelność,
 • Dokładność,
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność współpracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie Wykształcenie średnie o kierunku administracyjno – biurowym.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi komputera i systemu faksowo - mailowego.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu z zakresu obsługi komputera i systemu faksowo - mailowego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze,
• Wynagrodzenie minimalne – 2250,00 zł brutto,
• Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu lub w Urzędzie Pocztowym) nie będą rozpatrywane,
• Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji,
• Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policjia.gov.pl
• Więcej informacji dotyczących oferty można uzyskać pod nr tel. (032) 67-38-319.

Inspektor

Zawiercie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna