Inspektor
Jarosław
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli upraw i materiału siewnego pod kątem występowania GMO oraz spraw fitosanitarnych
Oddział w Jarosławiu

Warunki pracy

-praca biurowo - terenowa, stopień nasilenia prac związany z
sezonowością w rolnictwie, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych / występują częste wyjazdy służbowe w teren/,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń
biurowych / m.in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp./,
- praca z mikroskopem,
- praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego / pobieranie, przenoszenie prób/, praca w pozycji wymuszonej,
- możliwy sporadyczny kontakt z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
- kontakt sporadyczny ze środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi,
- prowadzenie samochodu osobowego służbowego kat. B
- praca decyzyjna, stresowa związana z odpowiedzialnością, kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
- praca na wysokości do 3 metrów,
- pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na pierwszym piętrze, budynek nie posiada windy, pomieszczenia sanitarno - higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu kontroli materiału siewnego i upraw w celu stwierdzenia występowania organizmów genetycznie modyfikowanych,
 • pobieranie prób materiału siewnego, roślinnego i produktów roślinnych do badań laboratoryjnych w celu zidentyfikowania modyfikacji genetycznej,
 • uczestniczenie w kontrolach zgodności upraw GMO z warunkami, sposobem i terminem prowadzenia danej uprawy GMO, określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO oraz kontroli pochodzących z upraw roślin lub produktów roślinnych w celu wykrywania modyfikacji genetycznej,
 • uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych roślin, produktów roślinnych, przedmiotów w celu stwierdzenia występowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego PIORIN w celu bieżącego nadzorowania realizacji zadań oraz sporządzanie sprawozdań,
 • wprowadzanie i przyjmowanie dokumentów do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, biologiczne
 • znajomość przepisów ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o ochronie roślin wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 28
  35-101 Rzeszów
  sekretariat pok. nr 3
  z dopiskiem: Rekrutacja - Oddział w Jarosławiu
  w liście motywacyjnym proszę wyszczególnić numer ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie - wymagany wzór oświadczeń jest dostępny na
stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
http://piorin.gov.pl/pk-ogloszenia/pk-praca/ zamieszczony pod ww. ogłoszeniem o naborze,
- list motywacyjny oraz życiorys powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną
względnie pisemną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru:
- weryfikacja formalna dokumentów,
- test wiedzy - jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty kandydatek / kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od
dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać pod nr tel. 17 850 03 77

Inspektor

Jarosław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna