Dodano: 03.01.2020
Inspektor
Łęczna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw budownictwa
w Referacie Inspekcji i Nadzoru

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych. Praca przy komputerze. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w kontrolach w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Sporządzanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości nadzoru budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • Współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych.
 • Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z zakresu wykonywanych obowiązków służbowych oraz prowadzenie ewidencji, rejestrów i spisów spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w obszarze związanym z budownictwem
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność redagowania pism, poprawnie pod względem stylu, jezyka i treści.
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
  Al. Jana Pawła II 95
  21-010 Łęczna
  Sekretariat: I piętro, pokój 124
  Na kopercie dopisek: oferta pracy do RIN

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie zasadnicze około 2800,00 zł. - 3100 zł. brutto.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Łęczna
Aplikuj