Inspektor
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zaopatrzenia
w Wydziale Transportu i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne - praca w terenie
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie zestawień materiałowych w prowadzonej dziedzinie, weryfikacja i klasyfikacja trybu postępowania
 • dostawy materiałowe wraz z przygotowaniem procedury postępowania zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych"
 • prowadzenie dokumentacji realizacji dostaw oraz przeprowadzanie postępowań reklamacyjnych
 • przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie realizacji dostaw wg procedur nie objętych Ustawą „Prawo zamówień publicznych"
 • analiza cen rynkowych oraz nowych systemów i technologii, przygotowanie zaplecza logistycznego związanego z dostawami
 • prowadzenie ewidencji faktur i analiz finansowych wydatków na poszczególne branże na dostawy dla potrzeb Urzędu
 • realizacja zadań związanych z gospodarką materiałową Urzędu
 • realizacja zadań związanych z upłynnieniem materiałów i innych składników majątku Urzędu, wystawianie faktur sprzedaży i archiwizacja danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne: budowlane, ekonomiczne lub mechaniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze administracji publicznej
 • ogólna wiedza z zakresu zamówień publicznych, umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość programu fakturowania i ewidencji magazynowej
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - ……………

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 039,37 - 3 241,55 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 35 30 lub 58 355 35 45 lub 58 355 31 71

Inspektor

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna