Inspektor
Łódź
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi obiegu dokumentacji niejawnej
w Kancelarii Tajnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, praca zmianowa, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera poniżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na III piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie obiegu dokumentów niejawnych, w tym rozliczanie policjantów i pracowników cywilnych z posiadanych dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia do służby (pracy) w innej jednostce lub komórce organizacyjnej w ramach obsługiwanych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,
 • prowadzenie inwentaryzacji dokumentów niejawnych w obsługiwanych przez kancelarię tajną komórkach organizacyjnych w ramach obsługiwanych wydziałów,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie lub wysyłanie dokumentów niejawnych do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych oraz uprawnionym osobom w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
 • udostępnianie lub wydawanie jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji obowiązujących aktów prawnych zawierających informacje niejawne,
 • archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii, sporządzanie protokołów brakowania akt kat. BC i spisów akt celem przekazania do archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania kancelarii tajnej i obiegu dokumentacji niejawnej oraz kontroli,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: do roku pracy w obszarze w organach administracji publicznej,
 • przeszkolenie w zakresie funkcjonowania i prowadzenia kancelarii tajnej oraz ochrony informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli ściśle tajne,
 • wiedza z zakresu struktury i organizacji Policji,
 • wiedza w zakresie obiegu dokumentacji jawnej w jednostkach Policji,
 • wiedza w zakresie działania archiwum, znajomość procedur oznaczania archiwalnego, okresów przechowywania dokumentów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli ściśle tajne,
 • kopia zaświadczenia o szkoleniu w zakresie funkcjonowania i prowadzenia kancelarii tajnej oraz ochrony informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- wynagrodzenie: 1,3166 mnożnik kwoty bazowej tj. 2523,84 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA I SŁUŻBA" - Praca w służbie cywilnej,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna