Inspektor
Kielce
Komenda Miejska Policji w Kielcach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw informatyki
w Zespole Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa, wyjazdy służbowe w trakcie godzin pracy.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy,
- praca na wysokim parterze,
- budynek nie posiada windy ani podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie funkcji administratora technicznego systemów: sieci szyfratorów (LASS), Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK), Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPOL), Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), Elektronicznej karty Weryfikacji Zagrożenia, Policyjnego Rejestru Imprez Masowych oraz BIM REJESTRY, Systemu Audiowizualnego Paralizatorów (SAP), Dziennik Korespondencji, systemu kamer nasobnych „RAW”.
 • Konfiguracja sprzętu informatyki oraz dokonywanie napraw sprzętu teleinformatycznego.
 • Współdziałanie w prowadzeniu ewidencji i ruchów sprzętowych w zakresie łączności i informatyki w komórkach organizacyjnych KMP Kielce – w szczególności prowadzenie ewidencji, magazynu materiałów łączności i informatyki (tonery, tusze, akcesoria itp.).
 • Administrowanie, nadzór, konfiguracja i zarządzanie systemami i oprogramowaniem antywirusowym.
 • Instalacja oprogramowania Lotus Notes na stanowiskach komputerowych i konfiguracja klienta pocztowego dla użytkowników.
 • Administrowanie użytkownikami i nadzór nad siecią Internet oraz PSTD.
 • Utrzymanie i nadzór nad siecią LAN i WLAN.
 • Administrowanie, kontrola i nadzór nad siecią bezprzewodową w budynkach KMP w Kielcach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu instalacji, konserwacji i napraw sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 • Znajomość przepisów: Ustawa o Policji, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość działania sieci komputerowych LAN/WLAN.
 • Znajomość działania sieci komputerowych Microsoft Windows oraz Windows Server na poziomie pozwalającym na administrację tymi systemami.
 • Praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów biurowych (MS Office), poczty elektronicznej.
 • Zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, własna inicjatywa, odporność na stres, kultura osobista.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako administrator systemów informatycznych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Do składania
dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, ocen okresowych, opinii czy referencji.

Inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna