Inspektor
Sopot
Komenda Miejska Policji w Sopocie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w ramach zastępstwa za nieobecnego pracownika Zespołu Prezydialnego

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca w budynku trzykondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda
wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjno-biurowa Kierownictwa Komendy,
 • Prowadzenie terminarza spotkań Kierownictwa Komendy,
 • Sporządzanie pism z polecenia Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie lub I Zastępcy,
 • Prowadzenie ewidencji oraz wydawanie delegacji służbowych,
 • Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów SIDAS,
 • Obsługa elektronicznego Centralnego Rejestru Przepisów, ewidencjonowanie, aktualizowanie i archiwizowanie przepisów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego zatrudnienia w administracji
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ),
 • Znajomość ustawy o Policji w zakresie organizacji Policji,
 • Znajomość przepisów dot. służby cywilnej,
 • Znajomość zasad pracy kancelaryjnej,
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.sopot.policja.gov.pl/
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,50 kwoty bazowej
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (58) 52 16-231, (58) 52 16-391.


Inspektor

Sopot

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna