Inspektor
Aleksandrów Kujawski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw inspekcji i kontroli
PINB

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie jednostki ( pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe oraz inny sprzęt biurowy) oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie powiatu aleksandrowskiego.
Siedziba znajduje się na I piętrze bez windy. Pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie decyzji i postanowień oraz pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych
 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie działalności inspekcyjno - kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne / lub wyższe budowlane, wyższe administracyjne, uprawnienia budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy - Prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia uprawnień budowlanych
 • kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko inspektora" do dnia 29 listopada 2019r. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 282 38 28.

Inspektor

Aleksandrów Kujawski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna