Inspektor
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw (ds. telekomunikacji)
w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują kontakty zewnętrzne kilka razy w roku: telefoniczne, e-mail, osobiste z firmami serwisującymi sprzęt na gwarancji oraz po gwarancji. Kontakt z dostawcami części i modułów zamiennych. Rozeznanie rynku w zakresie zakupu nowego sprzętu. Wysyłanie, przekazywanie sprzętu do naprawy do firm zewnętrznych. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak praca w terenie podczas wykonywania fizycznej budowy sieci telekomunikacyjnej, sieci LAN, przenoszenia sprzętu teleinformatycznego, praca na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (Komenda i Placówki SG) i Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozbudowywanie fizycznie oraz modernizowanie sieci teleinformatycznej LAN oraz usuwanie awarii w celu zapewnienia pracy sieci teleinformatycznej, łączności telefonicznej i dostępu do jej zasobów wszystkim uprawnionym osobom,
 • samodzielne wykonywanie napraw sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznej SG,
 • samodzielne serwisowanie sprzętu teleinformatycznego zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami eksploatacyjnymi w celu jego prawidłowej, bezprzerwowej i bezawaryjnej pracy,
 • konserwowanie i dokonywanie przeglądów sprzętu teleinformatycznego w celu zapobiegania uszkodzeniom i zapewniania długiej i bezawaryjnej pracy sprzętów i urządzeń,
 • klasyfikowanie sprzętu łączności i informatyki w zakresie przydatności co do dalszej eksploatacji,
 • uczestniczenie w pracach komisji do przyjęcia sprzętu i materiałów do magazynu łączności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym lub elektronicznym lub telekomunikacyjnym lub elektrycznym
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia związanego z naprawami lub serwisowaniem sieci telekomunikacyjnych
 • znajomość obsługi i budowy sieci telekomunikacyjnych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych: grzeczność, uprzejmość, łatwość komunikowania się, asertywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień elektroenergetycznych eksploatacyjnych G1 do 1 kV,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnień elektroenergetycznych eksploatacyjnych G1 do 1 kV,
 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  oferty – w kopercie

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
  BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę) - oferty w kopercie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 3104,00 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu – w kopercie). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna
z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów
z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Inspektor
Kętrzyn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna