Inspektor
Głogów
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Łączności i Informatyki
w Referacie Wspomagającym

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy i przy systemach informatycznych, wyjazdy służbowe do KWP we Wrocławiu, wysiłek fizyczny przy instalowaniu i przenoszeniu sprzętów łączności i informatycznych. Budynek 3 piętrowy bez windy, praca wymaga sprawności fizycznej rąk i nóg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie pełnej sprawności technicznej sprzętu łączności i informatyki będącej na stanie jednostki
 • prowadzenie ewidencji materiałów i sprzętów
 • rozpoznawanie potrzeb materiałowych i sprzętowych , składanie zamówień odnośnie zakupów lub zakup we własnych zakresie
 • zarządzanie i administrowanie hasłami dostępu do policyjnej bazy danych celem zapewnienia ich ochrony
 • sprawdzanie i kontrolowanie stacji dostępowych i stanowisk roboczych pod względem legalności zainstalowanych systemów i programów operacyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przydzielaniem pracownikom uprawnień niezbędnych do korzystania z policyjnych baz danych
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem , konfiguracją i eksploatacją systemów niejawnych w urzędzie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórce informatycznej
 • obsługa komputerów,
 • znajomość parametrów sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • zdolności manualne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie na stanowisku w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokumenty poświadczające uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
dane kontaktowe do komórki kadrowej - 767277294,
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor

Głogów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna