Inspektor
Zambrów
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

• Praca o charakterze administracyjno - biurowym,
• kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  Wydawanie i rozliczanie funkcjonariuszy Policji nakładających grzywny w drodze mandatu karnego z pobranych bloczków mandatowych i bloczków pokwitowań w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę w jednostce.
 •  Wprowadzanie danych do programu „E-mandaty” o sprawcach wykroczeń oraz sporządzanie rejestrów z nałożonych mandatów kredytowych i gotówkowych oraz terminowe przesyłanie ich przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu
 •  Nalicza świadczenia pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, remont mieszkania oraz pomocy mieszkaniowej policjantom i przekazuje wytworzone dokumenty księgowe do KWP w Białymstoku celem wypłaty należnych świadczeń policjantom z zastosowaniem przepisów podatkowych.
 •  Naliczanie należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby, stosowanie przepisów podatkowych przy sporządzaniu list, sporządzenie list do wypłaty w systemie SWOP PŁACE i przekazywanie ich do KWP w Białymstoku
 •  Opracowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach przyznania, cofania, uchylania i zwrotu świadczeń finansowych dotyczących równoważnika za remont zajmowanego lokalu, brak mieszkania i pomocy finansowej w celu prawidłowego załatwienia spraw zgodnie z KPA.
 • Zakładanie i prowadzenie teczek mieszkaniowych wraz z kartami mieszkaniowymi
 • Naliczanie należności pieniężnych za delegacje i przejazdy do szkół i przekazywanie ich do KWP w Białymstoku.
 •  Sporządzanie wniosków dotyczących darowizn i przekazywanie ich do odpowiednich wydziałów KWP w Białymstoku, prowadzenie rejestru środków otrzymanych na rzecz jednostki
 •  Przyjmowanie wniosków dot. spraw socjalnych pracowników, organizowanie posiedzeń komisji ZFŚS, sporządzanie projektów planów, uczestniczenie w posiedzeniach komisji ZFŚS, sporządzanie protokołów z posiedzeń, prowadzenie kart ewidencji ZFŚS, sporządzanie list do wypłaty z ZFŚS i przekazywanie ich do KWP w Białymstoku
 • Archiwizowanie dokumentacji Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego znajomość przepisów ustawy o Policji, przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, obsługa komputera, znajomość programów komputerowych WORD, EXEL, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 4 A
  18-300 Zambrów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone ( o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2.100 zł brutto oraz płatna wysługa lat.

Inspektor

Zambrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna