Inspektor
Zamość
Komenda Miejska Policji w Zamościu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw sekretarsko-biurowych sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji
w Wydziale Wspomagającym

Warunki pracy

- Praca w systemie ośmiogodzinnym.
- Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy.
- Praca biurowa związana z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
- Naturalne i sztuczne oświetlenie.
- Praca na I piętrze.
- Budynek posiada podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w zakresie obsługi kancelaryjnej,
 • Prowadzenie terminarza spotkań, realizacji spraw oraz informowanie o terminach ich załatwienia,
 • Prowadzenie rejestru pism wpływających i wysyłanych, przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją przełożonych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów,
 • Naliczanie i sporządzanie wykazów należności z tytułu równoważnika za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • Prowadzenie kart ewidencji równoważnika za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • Przygotowywanie wniosków i dokonywanie zakupów ze środków przeznaczonych na wydatki o charakterze reprezentacyjnym oraz ufarmianie faktur z tego tytułu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad pracy biurowej,
 • Biegła znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Wysoka kultura osobista.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi komputera.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- ocena złożonych dokumentów,
- test wiedzy merytorycznej,
- sprawdzian umiejętności praktycznych z obsługi komputera,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania.

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone,

Do składania ofert zapraszamy także osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności nie wyklucza realizacji opisanych obowiązków.

Oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

Wynagrodzenie: mnożnik 1,3042 kwoty bazowej, plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° bezpośrednio w recepcji KMP w Zamościu lub przesłać pod adres:

Komenda Miejska Policji w Zamościu
ul. Wyszyńskiego 2
22-400 Zamość
z adnotacją na kopercie „ogłoszenie – inspektor Wydziału Wspomagającego”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 084 677-1222, 084 677-1221.

Inspektor

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna