Inspektor
Jaworzno
Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi informatycznej
w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym przy oświetleniu dziennym i sztucznym,praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, praca fizyczna lekka, wyjazdy do jednostki nadrzędnej ( Komenda Wojewódzka Policji) obsługa urządzeń łączności radiowej i kablowej, współpraca z pracownikami cywilnymi i funkcjonariuszami Policji. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza okresowe przeglądy dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwuje i dokonuje niezbędnych napraw sprzętu informatycznego użytkowanego w jednostce w celu zapewnienia sprawności technicznej urządzeń
 • administruje siecią PSTD oraz siecią internet w celu dostarczania aktualnych informacji
 • administruje stanowiska komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych w celu wspomagania pracy komórek ds OIN pod kątem informatycznym
 • uruchamia i wdraża nowe systemy i rozwiązania teleinformatyczne w celu usprawnienia dostępu do baz danych i innych aplikacji
 • dokonuje podstawowych napraw eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki
 • przetwarza informacje w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych w celu wspomagania pracy w Policji
 • dokonuje sprawdzeń w systemach informatycznych za pośrednictwem łączności radiowej i przewodowej w celu wspomagania pracy Policji
 • współpracuje z właściwą komórką organizacyjną Wydziału Teleinformatyki KWP Katowice w celu uzyskania bieżących informacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w kierunku teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego jako teleinformatyk
 • umiejętność organizowania pracy, komunikowania się i współpracy
 • radzenie sobie z stresem , praca pod presją czasu
 • wyrażenie pisemnej zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • obsługa komputera, oprogramowania biurowego oraz innych urządzeń biurowych
 • umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy szybkość podejmowania właściwych decyzji i szybkiego działania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych - wzór dostępny na stronie BIP KMP Jaworzno
 • wyrażenie pisemnej zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Jaworznie ul. Narutowicza 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie nie mniejsze niż:
- maksymalny mnożnik kwoty bazowej 1,1738
- dodatek z tytułu wysługi lat,
Oferty otrzymane po terminie lub przesłane drogą elektroniczną e mail nie będą rozpatrywane.
Kandydaci którzy zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną poinformowani telefonicznie lub sms lub poprzez wiadomość e mail o ich terminie i miejscu.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, dokumenty aplikacyjne są brakowane na podstawie obowiązujących przepisów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 6183 218 lub 219
Metody i techniki jakie mogą być wykorzystane podczas naboru: weryfikacja ofert, test wiedzy, test praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna.
Wynik procedury naboru będzie opublikowany w BIP KPRM, BIP KMP Jaworzno i w siedzibie urzędu.
Możliwy termin zatrudnienia od 01 czerwiec 2019r.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania swoich ofert.

Inspektor

Jaworzno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna