Inspektor
Białystok
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług

Warunki pracy

Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa podlaskiego.
Stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w działaniach Wydziału prowadzonych w ramach realizacji zadań kontrolnych i pokontrolnych
 • sporządzanie projektów dokumentów w zakresie utrwalania ustaleń kontroli
 • sporządzanie projektów pism w zakresie prowadzenia działań pokontrolnych
 • zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego wykonywania zadań kontrolnych
 • zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie wiedzy w zakresie stosowanych przez Inspekcję Handlową przepisów prawa dotyczących prawidłowej realizacji zadań
 • realizowanie doraźnych zadań w zakresie obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • realizowanie doraźnych zadań statystycznych i sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność komunikacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. "B"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. "B"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
  ul. Żelazna 9 lok. 1U
  15-297 Białystok
  "Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 45383"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.400 zł + dodatek za wieloletnią pracę w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

W procedurze kwalifikacyjnej nie biorą udziału oferty kandydatów/kandydatek:
- nie spełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
- nie zawierające kompletu dokumentów,
- w których wymagane oświadczenia, w tym CV oraz list motywacyjny nie są opatrzone odręcznym podpisem kandydata/kandydatki oraz datą.

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 742 80 52.

Inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna