Inspektor
Bolesławiec
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca jednozmianowa wykonywana w godzinach 7.30-15.30,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w siedzibie urzędu, wymaga przemieszczania między piętrami budynku,
- stanowisko wyposażone w komputer oraz inne urządzania biurowe,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, brak podjazdu, odpowiedniej szerokości drzwi i toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Wydziału Ruchu Drogowego w tym: obieg dokumentacji, ewidencjonowanie dokumentów w systemie e-komenda, sporządzanie wykazów poczty jawnej i przygotowanie poczty do wysłania,
 • sporządzanie wykazów nałożonych mandatów karnych w celu przekazania ich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego drogą elektroniczną,
 • prowadzenie rejestru wypadków i kolizji drogowych,
 • prowadzenie rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji ostatecznie załatwionej celem przekazania jej do składnicy archiwalnej. Sporządzanie protokołów brakowania dokumentacji jawnej wytworzonej w Wydziale Ruchu Drogowego,
 • zapoznawanie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z aktami prawnymi i przepisami oraz prowadzenie ewidencji kart zapoznania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji,
 • znajomość Zarządzenia nr 920 z dnia 11.09.2008 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury o treści: niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko i inspektora Wydziału Ruchu Drogowego. Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie: 2 731,83 brutto miesięcznie wynikające z kwoty bazowej 1 916,94 zł i mnożnika 1,4251 kwoty bazowej + dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%).

Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani/ne telefonicznie. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki lub złożone /nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjna drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Bolesławcu. KPP w Bolesławcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75/6496258.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- test wiedzy (w przypadku dużej ilości kandydatów),
- rozmowa kwalifikacyjna.

Inspektor

Bolesławiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna