Inspektor
Proszowice
Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. Kadr i Szkolenia KPP w Proszowicach
Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Warunki pracy

Praca wykonywana w budynku biurowym. Budynek 2- piętrowy, brak windy.
Narzędzia i materiały pracy - komputer.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji osobowej związanej ze stosunkiem pracy
 • wydawanie zaświadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • terminowe wprowadzanie i uzupełnianie danych pracowników do systemu kadrowego
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich pracowników
 • sporządzanie sprawozdań okresowych i i doraźnych w sprawach osobowych pracowników
 • obsługa organizacyjna doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy
 • przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji i przepisów wykonawczych.
 • znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracja publiczna
 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa kat. "tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1. oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2. kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
3. wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
4. wyklucza się przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
5. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
6. do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Inspektor

Proszowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna