Inspektor
Szczecin
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw cudzoziemców
Placówka Straży Granicznej w Szczecinie

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na 1 piętrze, praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin. Podstawowe wyposażenie: komputer, telefon. Oświetlenie zewnętrzne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie podręcznych rejestrów i ewidencji, przygotowywanie sprawozdań i informacji z działalności grupy i Zespołu zlecanych przez kierownika zespołu lub jego bezpośrednich przełożonych w celu prowadzenia okresowych analiz efektywności i prawidłowości prowadzonych działań.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych na rzecz zespołu i grupy w zakresie ustaleń danych teleadresowych podmiotów gospodarczych i instytucji, gromadzenie, kompletowanie, powielanie danych lub dokumentów niezbędnych dla bieżącej działalności zespołu lub grupy.
 • Przyjmowanie rachunków i faktur przedstawionych przez tłumaczy w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych realizowanych przez Placówkę SG w stosunku do cudzoziemców, ich ewidencjonowanie we właściwych rejestrach, przedkładanie ich osobom upoważnionym celem potwierdzenia zgodności merytorycznej, a następnie przekazania właściwej komórce finansowej.
 • Gromadzenie i archiwizowanie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w stosunku do cudzoziemców celem przekazania ich do archiwum zakładowego.
 • Sporządzanie projektów pism zlecanych przez kierownika zespołu lub jego bezpośrednich przełożonych w celu realizacji bieżących zadań grupy.
 • Segregowanie, przygotowanie, kompletowanie i skanowanie niezbędnych dokumentów, składanie teczek postępowań administracyjnych i kontrolnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera – Word, Exel
 • wnikliwość, rzetelność i systematyczność,
 • umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość podstaw przepisów prawa administracyjnego oraz w sprawach cudzoziemców, podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentacji, która powinna zostać pogłębiona w ramach doskonalenia zawodowego, poświadczenie bezpieczeńtwa do klauzuli POUFNE, lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna